• 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KPC Błąd

  sugestia
  W poniższym pytaniu nie wiadomo o jaką skargę chodzi

  Jeżeli skarga jest oczywiście bezzasadna, Sąd Najwyższy
  a
  pozostawia skargę bez rozpoznania
  b
  odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania
  c
  odrzuca skargę

  anonim 2010-12-09 22:28 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KPC Błąd

  błąd
  W poniższym pytaniu nie wiadomo o jaką skargę chodzi:

  Skargę można oprzeć na podstawie naruszeń
  a
  prawa materialnego; podstawą skargi mogą być także zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów
  b
  prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów
  c
  prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność orzeczenia z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi mogą być także zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów

  anonim 2010-12-09 22:21 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KPC Błąd

  sugestia
  W tym pytaniu nie wiadomo o jakie postępowanie chodzi

  Postanowienia niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem
  a
  nie mogą być uchylone
  b
  mogą być uchylone
  c
  są obligatoryjnie uchylane

  anonim 2010-12-09 22:11 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KPC Błąd

  sugestia
  Nie wiadomo o jaką skargę chodzi:

  Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Postanowienie w takim wypadku
  a
  jest wydawane na posiedzeniu niejawnym
  b
  może być wydane na posiedzeniu niejawnym
  c
  nie może być wydane na posiedzeniu niejawnym

  anonim 2010-12-09 21:58 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KPC Błąd

  sugestia
  W poniższym pytaniu w ogóle nie wiadomo o jaką skargę chodzi

  Od tego samego wyroku strona może wnieść
  a
  nie więcej, niż dwie skargi
  b
  dowolną liczbę skarg
  c
  tylko jedną skargę

  anonim 2010-12-09 21:42 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KK - sugestia

  sugestia
  W poniższym pytaniu oczekuje się, ze zdający zna na pamięć numery artykułów i paragrafów.

  Jan K. został skazany na karę roku pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 KK. Skazany
  a
  będzie mógł uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary najwcześniej po odbyciu 6 miesięcy kary
  b
  nie będzie mógł uzyskać warunkowego zwolnienia
  c
  będzie mógł uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary najwcześniej po odbyciu 2/3 kary

  anonim 2010-12-09 15:05 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  w ogóle nie można się zalogować. nic nie działa.
  aplikant na tydzień przed egzaminem

  anonim 2010-12-09 12:58 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KK - sugestia

  sugestia
  W poniższym pytaniu zawarta jest jednocześnie odpowiedź:

  Ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie odpowiada za
  a
  podżeganie
  b
  przygotowanie
  c
  pomocnictwo

  anonim 2010-12-09 11:17 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KK - sugestia

  sugestia
  W poniższym pytaniu pierwsze zdanie się urywa i nie wiadomo o co chodzi. Sugeruję albo dokończenie pierwszego zdania albo przeredagowanie pytania.

  Ten, kto dobrowolnie odstąpił od przygotowania, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości; w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, ten, kto ponadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia jego dokonaniu
  a
  podlega karze za przygotowanie, w pełnym wymiarze
  b
  nie podlega karze za przygotowanie
  c
  podlega karze za przygotowanie, ale w obniżonym wymiarze

  anonim 2010-12-09 11:13 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KK - sugestia

  sugestia
  Wydaje się, że osoba układająca pytanie nie do końca pojęła o co chodzi w odpowiedzialności za przestępstwa umyślno-nieumyślne. Sugeruję przeredagowanie pytania tak aby rzeczywiście odpowiadało treści art. 9 par. 3 kpk
  Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć. W takim wypadku ustawa uzależnia odpowiedzialność od
  a
  wieku, doświadczenia życiowego sprawcy oraz od dających się udowodnić następstw czynu zabronionego
  b
  doświadczenia życiowego sprawcy
  c
  następstwa czynu zabronionego

  anonim 2010-12-09 10:51 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Poniższe pytanie nie uwzględnia nowelizacji, która weszła w życie 5 listopada 2010r. W nowej wersji nie wysyła się apelacji tylko, jeżeli informacje niejawne miały klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne"

  O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu. W wypadku wniesienia apelacji przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika, do zawiadomienia
  a
  zawsze należy dołączyć odpis apelacji strony przeciwnej
  b
  dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była wyłączona jawność rozprawy ze względu na tajemnicę państwową
  c
  nie załącza się odpisu apelacji strony przeciwnej

  anonim 2010-12-08 23:59 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  bład!!!

  błąd
  Błąd logiczny, zgodnie z art. 160 paragraf 2 kpk SN przeprowadza takie postępowanie jedynie w zakresie odtworzenia akt tego sądu- "tego", czyli Sądu Najwyższego, a nie tego w którym sprawa ostatnio się toczyła, o którym mowa w paragrafie 1.

  anonim 2010-12-08 21:09 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Sugeruję usunięcie tego pytania - autorom chyba brakło już pomysłów.

  Szczególną formę testamentów wojskowych określa
  a
  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
  b
  rozporządzenie Rady Ministrów
  c
  ustawa

  anonim 2010-12-08 19:19 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  W poniższym pytaniu odpowiedź a) też jest prawidłowa

  Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. W takim wypadku świadków musi być
  a
  co najmniej 2
  b
  2
  c
  3

  anonim 2010-12-08 19:12 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  Pytanie niejasne

  sugestia
  W poniższym pytaniu nie wiadomo o co chodzi (o jaki "powyższy sposób").

  W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd
  a
  może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków
  b
  nie może stwierdzić treści testamentu ustnego
  c
  zobowiązany jest do powstrzymania się od stwierdzenia treści testamentu ustnego do czasu usunięcia owych przeszkód

  anonim 2010-12-08 19:07 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Pytanie niezgodne ze stanem prawnym obowiązującym od 28 czerwca 2009r. Podawana podstawa prawna (art. 935 par. 1 i 2) kc nie istnieje.

  W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom, rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada
  a
  gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu
  b
  osobie, z którą spadkodawca pozostawał w najbliższych stosunkach, o ile jest ona w stanie dowieść, że z istoty tych stosunków wynika, iż jest uprawniona do spadku
  c
  Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu

  anonim 2010-12-08 16:09 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Poniższe pytanie jest niezgodne z obowiązującym od 28 czerwca 2009r. stanem prawnym:
  Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi
  a
  co najmniej 1/4 całości spadku. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych
  b
  co najmniej połowę całości spadku. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych
  c
  1/4 część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych

  anonim 2010-12-08 15:58 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  W poniższym pytaniu błąd polega na tym, że oprócz wyłączenia małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 par. 1 można się tego domagać na podstawie art. 929 kc a wtedy może tego żądać każdy kto ma w tym interes a pytanie podaje jako prawidłową odpowiedź c):

  Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać
  a
  każdy, kto ma w tym interes
  b
  zstępni powołani do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem
  c
  każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem

  anonim 2010-12-08 15:51 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Poniższe pytanie jest niezgodne ze stanem prawnym obowiązującym od 28 czerwca 2009r.
  W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy, spadkobiercy ustawowi, którym może przypaść cały spadek to
  a
  rodzice i gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
  b
  rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa
  c
  wyłącznie jego rodzice i dalsi wstępni

  anonim 2010-12-08 15:42 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  W poniższym pytaniu prawidłowe mogą być odpowiedzi b) i c) ze względu na użyty w nim funktor alternatywy i treść art. 927 par. 2 i 3 kc:
  Osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku albo osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje
  a
  nie może być spadkobiercą
  b
  nie może być spadkobiercą z wyjątkiem przypadków szczególnych, opisanych w ustawie
  c
  może być spadkobiercą

  anonim 2010-12-08 15:36 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Przepisy o wstąpieniu w stosunek najmu w miejsce zmarłego najemcy w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego
  a
  nie są stosowane
  b
  są stosowane
  c
  są stosowane tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi

  Nie wiadomo o jaką sytuację chodzi

  anonim 2010-12-06 15:54 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  W dziale Najem - przepisy ogólne są chyba 3 pytania dotyczące robót budowlanych

  anonim 2010-12-06 15:29 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  bład!!!

  błąd
  prawidłowa odpowiedź to odp c, a nie a, z uwagi na brzmienie art. 15. 1. ukssc Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową.
  2. (8)Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych.
  3. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5 000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

  anonim 2010-12-06 14:04 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  W pytaniu dotyczącym udziału Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Przepisy wstępne) prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć "przysługują mu prawa strony".

  anonim 2010-12-06 13:08 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Błąd w odpowiedzi. Prawidłowa podstawa prawna - art. 517f&1

  anonim 2010-12-05 18:31 0 komentarzy więcej »

Odpowiadają na sugestie :

 • testy-prawnicze

Aktywni użytkownicy :


więcej »