• 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Bardzo dziękuję za wskazywane błędy. Prosze o podawanie przy błędach nr artykułow, których dotyczą, a nie numerów pytań gdyż za każdym razem numery są inne.
  Pozdrawiam
  Joanna Ablewicz

  testy-prawnicze 2011-02-18 10:07 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  Nowe pytania

  sugestia
  Witam, na serwerze pojawi się test z kodeksu etyki radcowskiej, poprawiono także pytanie z art. 248 par. 1 KPC oraz są juz zmiany w księgach wieczystych.

  testy-prawnicze 2011-02-18 09:45 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Dzierżawę zawartą na czas określony poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony, o ile została zawarta na czas dłuższy niż lat
  a
  20
  b
  30
  c
  10

  anonim 2010-12-15 01:28 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Klauzula rebus sic stantibus to
  a
  instytucja prawa cywilnego, umożliwiająca sądowi modyfikację zobowiązania z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków po zawarciu umowy
  b
  dodatkowa klauzula umowna, wyjaśniająca skomplikowane elementy umowy
  c
  instytucja prawa rzymskiego, której nie ma w obowiązującym Kodeksie cywilnym

  anonim 2010-12-15 01:23 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KC Sugestia

  sugestia
  Poniższe pytanie jest niepoważne.

  Wysokość odsetek ustawowych określona jest w
  a
  rozporządzeniu Ministra Finansów
  b
  rozporządzeniu Rady Ministrów
  c
  ustawie budżetowej

  anonim 2010-12-14 19:50 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KC Sugestia

  sugestia
  W poniższym pytaniu oczekuje się, że zdający zna kodeks na pamięć co do słowa. Różnica między pierwszą a drugą odpowiedzią jest znikoma.

  Zobowiązanie polega na tym, że
  a
  wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić
  b
  wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik musi świadczenie spełnić
  c
  wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik może świadczenie spełnić

  anonim 2010-12-14 19:48 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  pyt dot ENA

  sugestia
  pyt dot. art 607a jest nieaktualne w zw z nowelizacją KPA, ktora weszla w zycie 8 06 2010

  anonim 2010-12-14 18:35 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  zgodnie z art. 339 paragraf 1 pytanie powinno brzmieć: "Jeżeli pozwany nie stawił się, albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie"

  anonim 2010-12-14 02:06 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Witam,
  Bardzo przepraszamy za kłopot z serwisem www.testy-prawnicze.pl. Faktycznie od 5 dni zanotowaliśmy problemy z użytkowaniem naszej strony. Obecnie trwają pracę programistyczne jak i serwerowe, które mają na celu poprawienie szybkości działania serwisu.
  Wydawnictwo C.H. Beck


  anonim 2010-12-13 18:21 1 komentarz więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  PPSA Błąd!

  błąd
  Poniższe pytanie nie dotyczy wznowienia a skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem a ponadto, nie wiadomo o jaką skargę chodzi w pytaniu (kasacyjną, o wznowienie, o stwierdzenie niezgodności)

  Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego
  a
  przysługuje zawsze
  b
  skarga zawsze przysługuje
  c
  skarga nie przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Euro-pejskiej

  anonim 2010-12-13 23:26 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Od wyroków sądu II instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną, oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego skarga
  a
  nie przysługuje. W takich wypadkach orzeczenie Sądu Najwyższego traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi
  b
  przysługuje
  c
  co do zasady przysługuje

  anonim 2010-12-13 14:45 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  PPSA Błąd!

  błąd
  W poniższym pytaniu jest błąd - ponieważ w cytowanym art. 188 chodzi wyraźnie o skargę (tę wniesioną do WSA) a nie o skargę kasacyjną. NSA rozpoznaje skargę kasacyjną zawsze chyba, że ją odrzuci.

  Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny
  a
  nie może uchylić zaskarżonego orzeczenia i rozpoznać skargi kasacyjnej
  b
  nie może uchylić zaskarżonego orzeczenia i rozpoznać skargi kasacyjnej, chyba że strony wyrażą na to zgodę
  c
  może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę kasacyjną

  anonim 2010-12-13 11:42 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Proponuję wprowadzić możliwość powrotu tylko do pytań, w których popełniło się błąd przy pierwszym rozwiązywaniu testu - tak, żeby nie trzeba tracić czasu na ponowne robienie całego testu, a móc skoncentrować się na tych kwestiach, które wymagają powtórki.

  anonim 2010-12-13 11:32 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść oskarżonego w warunkach
  a
  określonych w art. 434 § 3 lub 4 KPK
  b
  określonych w art. 434 § 3 KPK
  c
  określonych w art. 434 § 4 lub 5 KPK

  Jak można "ułożyć" a właściwie skopiować tego rodzaju pytanie?!?

  anonim 2010-12-11 16:02 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  anonim 2010-12-11 16:01 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Pytanie dot. art 430 kpk - przydałoby się, żeby w treści pytania było "na postanowienie sądu ODWOŁAWCZEGO..."

  anonim 2010-12-11 16:00 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Wniosek składa asystent sędziego do dyrektora KSSiP, a nie prezesowi przełożonego sądu apelacyjnego

  anonim 2010-12-11 15:42 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KC Błąd!

  błąd
  W poniższym pytaniu wszystkie odpowiedzi są poprawne:

  Zdolność prawną ma
  a
  każda osoba posiadająca pełną zdolność procesową
  b
  każdy człowiek od chwili urodzenia
  c
  każda osoba, która ukończyła 18. rok życia

  anonim 2010-12-11 12:40 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KC Błąd!

  błąd
  W poniższym pytaniu jest błąd - to osoba prawna działa w sposób przewidziany w ustawach lub jej statucie. Pojęcie jednostki prawnej nie występuje!

  Jednostka prawna działa w sposób
  a
  określony w Kodeksie cywilnym
  b
  określony przez jej właściwe organy zgodnie z ustawą
  c
  przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie

  anonim 2010-12-10 22:33 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KK - Błąd!

  błąd
  Poniższe pytanie to jakiś absurd - wszystko zależy od tego jak sobie wydawca kodeksu nazwał dany czyn. W moim ten czyn nazwano przywłaszczeniem.

  Przestępstwa sprzeniewierzenia dopuszcza się ten, kto
  a
  przywłaszcza sobie rzecz znalezioną
  b
  przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą
  c
  przywłaszcza sobie cudze prawo majątkowe

  anonim 2010-12-10 20:06 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  KK - Błąd!

  błąd
  W poniższym pytaniu nie ma prawidłowej odpowiedzi! Od 23 kwietnia 2009r. sankcja za przestępstwo z art. 148 par. 2 to nie mniej, niż 12, 25 albo dożywocie.

  Ten, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast ten, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę
  a
  podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności
  b
  podlega takiej samej karze
  c
  podlega takiej samej karze, której wymiar zwiększony jest o połowę

  anonim 2010-12-10 20:00 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  błąd

  błąd
  Zgodnie z art. 24 paragraf 4 § 3. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego, na wniosek prezesa danego sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium tego sądu i opinii prezesa przełożonego sądu apelacyjnego. Co oznacza, że w tym pytaniu prawidłowe są dwie odpowiedzi a i c!

  anonim 2010-12-10 16:29 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie
  a 3 lat od dnia jego uprawomocnienia się
  b2 lat od dnia jego uprawomocnienia się
  c roku od dnia jego uprawomocnienia się. MOze warto by dodać o jaką skargę chodzi. Dla podpowiedzi autorowi testów dodam, że w KPC są trzy.

  anonim 2010-12-10 12:07 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad
  dot. tajemnicy adwokackiej (zawodowej), odpowiedź "nie" uznawana za prawidłową, jest w mojej ocenie nieprawdziwa w świetle Kpk, ktore zazwala na uchylenie tej tajemnicy, kpk jest w tym przypadku ustawą szczególną do prawa o adwokaturze, pozdrawiam,

  anonim 2010-12-10 11:43 0 komentarzy więcej »
 • 0 głosów
  Zagłosuj
  Zgłoś naruszenie zasad

  bład!!!

  błąd
  z dniem 8 czerwca 2010 r. weszła w życie nowelizacja Rozdziału 54a kpk i aktualnie podstawa prawna niniejszej odpowiedzi to art. 517h paragraf 3 kpk

  anonim 2010-12-10 00:12 0 komentarzy więcej »

Odpowiadają na sugestie :

 • testy-prawnicze

Aktywni użytkownicy :


więcej »